• ខ្មែរ
  • EN

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីប្រព័ន្ធ QR Code Stop Covid របស់កម្ពុជា ឈ្នះពានរង្វាន់នវានុវត្តន៍ឌីជីថលពីសហភាពទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ (ITU) និងអង្គការសហប្រជាជាតិ

Related Post