• ខ្មែរ
  • EN

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន អំពីឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំគណៈប្រតិភូ អញ្ចើញចូលរួមវេទិកាថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន(ICT) នៅប្រទេសសិង្ហបុរី ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ ០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥។

Related Post