• ខ្មែរ
  • EN

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការធ្វើស្វ័យប្រកាសបង់ចំណែកនៃផលចំណូលរបស់ប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍ទាំងអស់ ជូនក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍​

Related Post