• ខ្មែរ
  • EN

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីកាលបរិច្ឆេទនិងមណ្ឌលប្រឡង និងសេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការអនុញ្ញាតឱ្យបេក្ខជនសិស្ស និស្សិត និងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ចូលរួមប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន៥ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦

Related Post