• ខ្មែរ
  • EN

ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៣១២/១៧៥ ចុះថ្ងៃទី ០១ មីនា ២០១២ ស្ដីពីការបង្កើតបញ្ញត្តិករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា

Related Document

ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០១២១/០០៣ ចុះថ្ងៃទី ០២ មករា ២០២១ ស្ដីពីការបង្កើតបណ្ឌិត្យសភាបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកម្ពុជា ជាគ្រិះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល

ព្រះរាជក្រឹត្យបញ្ចប់មុខតំណែងឯកឧត្តម ឡុង វ៉ាន់ហន ទីប្រឹក្សាក្រសួង

ព្រះរាជក្រឹត្យ ត្រាស់បង្គាប់បញ្ចប់មុខតំណែងឯកឧត្តម ទី ចន ពីអនុរដ្ឋលេខាធិការ

ព្រះរាជក្រឹត្យ ត្រាស់បង្គាប់បញ្ចប់មុខតំណែងឯកឧត្តម ទី ចន ពីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ តាមសំណើរបស់សាមីខ្លួន