ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

សេវាប្រៃសណីយ៍តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច

អត្ថបទដោយ៖ Administrator

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង