• ខ្មែរ
  • EN

៤ចំណុចសំខាន់ៗដែលគ្រប់គ្នាគួរតែមានចំណេះដឹងឌីជីថល

ជាមួយចំណេះដឹងឌីជីថល មនុស្សម្នាអាចប្រើប្រាស់បច្ចកវិទ្យាឌីជីថលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា និងបង្កើតឲ្យមានការអភិវឌ្ឍជាវិជ្ចមានសម្រាប់សង្គម និងពិភពលោក – សុនដា ពិឆៃ, នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Google and Alphabet ។

នេះជាអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួននៃចំណេះដឹងឌីជីថល៖

១. អាចបង្កើតទំនាក់ទំនង និងស្វែងរកព័ត៌មានបានគ្រប់ពេលវលា គ្រប់ទីកន្លែង
២. អាចគ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងភាពងាយស្រួល
៣. បង្កើនផលិតភាពការងារ ប្រកបដោយគុណភាព ងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស
៤. បង្កើនគុណភាពជីវិតដោយប្រើសេវា និងធនធានឌីជីថល

កម្មវិធី បញ្ញវន្តឌីជីថល ចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ និងបិទទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣

ដាក់ពាក្យនៅទីនេះ https://forms.gle/37Hd5nrSAQU4bFCp6

Related Post