• ខ្មែរ
  • EN

និយមន័យនៃពាក្យ “រដ្ឋាភិបាលបរិវត្តកម្មពេញលេញ (Fully transformed Government)” ដកស្រង់ចេញពីគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលឌីជីថលកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥

Related Post