• ខ្មែរ
  • EN

និយមន័យនៃពាក្យ “សេវាបញ្ញើប្រៃសណីយ៍ឆាប់រហ័ស (Express Mail Server (EMS) )” និងពាក្យ “សេវាបញ្ញើឆាប់រហ័ស (Courier Service )” ដកស្រង់ចេញពី គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យប្រៃសណីយ៍ ២០២២-២០៣០

Related Post