• ខ្មែរ
  • EN

?និយមន័យនៃពាក្យ “ការដឹកជញ្ជូនគោលដៅចុងក្រោយ (Last-Mile Delivery )” ដកស្រង់ចេញពី គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យប្រៃសណីយ៍ ២០២២-២០៣០

Related Post