• ខ្មែរ
  • EN

?និយមន័យនៃពាក្យ “អន្ដរប្រតិបត្តិការ (Interoperability)” ដកស្រង់ចេញពីគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលឌីជីថលកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥

Related Post