• ខ្មែរ
  • EN

?និយមន័យនៃពាក្យ “ ឯកជនភាពនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (Data Privacy (Information Privacy) ) ” ដកស្រង់ចេញពីក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថលកម្ពុជា ២០២១-២០៣៥

Related Post