• ខ្មែរ
  • EN

?និយមន័យនៃពាក្យ “បច្ចេកវិទ្យាផ្កាយរណប (Satellite Technology) ” ដកស្រង់ចេញពីក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថលកម្ពុជា ២០២១-២០៣៥

Related Post