• ខ្មែរ
  • EN

និយមន័យនៃពាក្យ “រដ្ឋាភិបាលបើកចំហ (Open Government)”

?និយមន័យនៃពាក្យ “រដ្ឋាភិបាលបើកចំហ (Open Government)” សំដៅលើ គំរូអភិបាលកិច្ចដែលឈរលើគោលការណ៍តម្លាភាព បើកចំហទិន្នន័យ ផ្តល់នូវទំនុកចិត្តជូនប្រជាពលរដ្ឋ និងមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្រេចចិត្តនានាដូចជា ការអនុម័តគោលនយោបាយ ឬការអនុវត្តគម្រោង ស្របតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។

ដកស្រង់ចេញពី គោលនយោបាយ រដ្ឋាភិបាល ឌីជីថលកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥

Related Post