ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

ពេលកុមារចំណាយពេលច្រើនពេកមើលទូរសព្ទអាចបណ្តាលឱ្យ

អត្ថបទដោយ៖ Semtararath

អ្នកដឹងទេ? ផលប៉ះពាល់ទៅលើកុមារដែលចំណាយពេលមើលទូរសព្ទច្រើនមានដូចជា ការប៉ះពាល់ភ្នែក ញៀន បញ្ហាសតិអារម្មណ៍ និងបញ្ហាទំនាក់ទំនង។ ខណៈពេលដែលអ្នកអាចនៅគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់នេះបាន អ្នកគួរចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាដែលអាចកើតមាននៅលើកូនរបស់អ្នក។សម្រាប់គន្លឹះថ្មីៗដើម្បីការពារកូនរបស់លោកអ្នក សូមតាមដានទំព័រ Facebook គិតគូរកូន Kit Kou Kon និង ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ – Ministry of Post and Telecommunications និង MoEYS Cambodia#KitKouKon#គិតគូរកូន#OnlineChildProtection#ChildProtection#OnlineSafetyKH#MPTC#អក្ខរកម្មមេឌា

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង