• ខ្មែរ
  • EN

ការកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់ជាមួយកូន អាចអនុញាតឱ្យពួកគាត់ប្រើប្រាស់អុីនធឺណិត

ការកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់ជាមួយកូន អាចអនុញាតឱ្យពួកគាត់ប្រើប្រាស់អុីនធឺណិតដោយសមស្របសម្រាប់ការសិក្សា និងកំសាន្ត ដើម្បីជៀសវាងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានផ្សេងៗ។ អ្នកគួរជជែកជាមួយកុមារដើម្បីស្វែងយល់ពីតំរូវការរបស់ពួកគាត់ រួចសម្រេចការកំណត់ពេលមួយដែលសមរម្យ។សម្រាប់គន្លឹះថ្មីៗដើម្បីការពារកូនរបស់លោកអ្នក
សូមតាមដានទំព័រ Facebook គិតគូរកូន Kit Kou Konនិង ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ – Ministry of Post and Telecommunicationsនិង MoEYS Cambodia
#KitKouKon#គិតគូរកូន#OnlineChildProtection#ChildProtection#OnlineSafetyKH#MPTC#អក្ខរកម្មមេឌា

Related Post