• ខ្មែរ
  • EN

ការសេពគប់មនុស្សនៅលើប្រព័ន្ធអុីនធឺណិតពិតជាងាយស្រួល តែក៏អាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ ប្រសិនបើកូនរបស់អ្នករាប់អានជាមួយមនុស្សមិនដែលស្គាល់គ្នា ហើយពួកគេមានបំណងមិនល្អ។

តោះ! អានអំពីការចែករំលែកគន្លឹះរបស់លោកស្រី ស្រ៊ុន សុខលីម ពីរបៀបដែលគាត់អង្កេតសកម្មភាពរបស់កូននៅលើប្រព័ន្ធអុីនធឺណិត!

សម្រាប់គន្លឹះថ្មីៗដើម្បីការពារកូនរបស់លោកអ្នក សូមតាមដានទំព័រ Facebook គិតគូរកូន Kit Kou Kon និង ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ – Ministry of Post and Telecommunications និង MoEYS Cambodia

#KitKouKon#គិតគូរកូន#OnlineChildProtection#ChildProtection
#OnlineSafetyKH#MPTC#អក្ខរកម្មមេឌា

Related Post