• ខ្មែរ
  • EN

ដើម្បីឱ្យកុមារអាចមានភាពស្និទស្នាល និងមិនភ័យខ្លាចក្នុងការពិភាក្សាបញ្ហារបស់ពួកគេ មាតាបិតា-អាណាព្យាបាលគួរបង្ហាញកុមារពីការយកចិត្តទុកដាក់ និងការគិតគូរ។ ហើយយើងអាចចាប់ផ្ដើមទម្លាប់ជជែកជាមួយពួកគេ ដើម្បីស្ដាប់ពីបញ្ហារបស់ពួកគេម្ដងបន្តិចៗបាន

សម្រាប់គន្លឹះថ្មីៗដើម្បីការពារកូនរបស់លោកអ្នក សូមតាមដានទំព័រ Facebook គិតគូរកូន Kit Kou Kon និង ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ – Ministry of Post and Telecommunications និង MoEYS Cambodia
#KitKouKon #គិតគូរកូន #OnlineChildProtection #ChildProtection
#OnlineSafetyKH #MPTC #អក្ខរកម្មមេឌា

Related Post