• ខ្មែរ
  • EN

ឯកឧត្ដមអនុរដ្ឋលេខាធិការ កុយ ពុំ  ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការគ្រប់គ្រងវត្តមានមន្ត្រីរាជការសុីវិល និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា

Related Post