• ខ្មែរ
  • EN

ឯកឧត្ដមអនុរដ្ឋលេខាធិការ កុយ ពុំ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់លើការរៀបចំចងក្រងការពិព័ណ៌នាមុខតំណែងសម្រាប់មុខតំណែងគ្រប់គ្រង និងមុខតំណែងវិជ្ជាជីវៈ

Related Post