• ខ្មែរ
  • EN

ឯកឧត្ដមរដ្ឋមន្ត្រី ត្រាំ អុីវតឹក ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុន NTT Communications អំពីគោលបំណងក្នុងការពង្រឹកអាជីវកម្ម ICT និងការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងទិន្នន័យជាលើកដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុន

Related Post