• ខ្មែរ
  • EN

សូមឪពុកម្ដាយ អាណាព្យាបាល និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ បន្តតាមដាន និងស្វែងយល់បន្ថែម ពីការការពារសុវត្ថិភាពកុមារ នៅលើប្រព័ន្ធអុីនធឺណិត តាម

សូមឪពុកម្ដាយ អាណាព្យាបាល និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ បន្តតាមដាន និងស្វែងយល់បន្ថែម ពីការការពារសុវត្ថិភាពកុមារ នៅលើប្រព័ន្ធអុីនធឺណិត តាមរយ:ទំព័រ Facebook គិតគូរកូន Kit Kou Kon ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ – Ministry of Post and Telecommunications និង MoEYS Cambodia

#KitKouKon #គិតគូរកូន #OnlineChildProtection #ChildProtection
#OnlineSafetyKH #MPTC #អក្ខរកម្មមេឌា

Related Post