• ខ្មែរ
  • EN

CamSA22-20: ក្រុមហ៊ុន Mozilla ចេញផ្សាយការអាប់ដេត (Update) សុវត្ថិភាពសម្រាប់កម្មវិធី Firefox

១. ព័ត៌មានទូទៅ

ក្រុមហ៊ុន Mozilla​ បានចេញផ្សាយការអាប់ដេតសុវត្ថិភាពដើម្បីដោះស្រាយចំណុចដែលងាយរងគ្រោះនៅក្នុងកម្មវិធី Firefox 100, Firefox ESR 91.9 និងThunderbird 91.9។

២. ផលិតផលដែលរងផលប៉ះពាល់

  • កម្មវិធី Firefox 100
  • កម្មវិធី Firefox ESR 91.9
  • កម្មវិធី Thunderbird 91.9

៣. ផលវិបាក

ការវាយលុកដោយជោគជ័យលើចំណុចខ្សោយនៃកម្មវិធីខាងលើនេះ អាចឱ្យអ្នកវាយប្រហារគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធដែលរងផលប៉ះពាល់។

. អនុសាសន៍ណែនាំ

ការិយាល័យ CamCERT សូមផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យអភិបាលគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធនិងអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ធ្វើការអាប់ដេតកម្មវិធី Firefox ទៅកាន់កំណែចុងក្រោយបំបផុតជាបន្ទាន់តាមតែអាចធ្វើទៅបាន។

. ឯកសារពាក់ព័ន្ធ

Related Post