• ខ្មែរ
  • EN

ការនិយាយជាមួយកូនអំពីបញ្ហាដែលពួកគាត់អាចជួបប្រទះនៅលើប្រព័ន្ធអុីនធឺណិតអាចជាមូលដ្ឋានចំណេះដឹងសម្រាប់ចៀសវាងហានិភ័យនានា និងអនុវត្តគំរូល្អៗដែលអ្នកបានបង្រៀនទៅពួកគាត់។ អ្នកអាចចាប់ផ្ដើមនិយាយជាមួយកូនដើម្បីស្វែងយល់ពីឥរិយាបទរបស់ពួកគាត់ និងទប់ស្កាត់ទម្លាប់មិនល្អបាន។

Related Post