• ខ្មែរ
  • EN

កិច្ចប្រជុំការងារអន្តរក្រសួងដើម្បីចូលរួមពិភាក្សា និងរៀបចំសេចក្ដីព្រាងអនុក្រិត្យស្ដីពីការរៀបចំការគ្រប់គ្រង និងការបែងចែកវិសាលគមន៍ហ្វេ្រកង់ស៍វិទ្យុ

Related Post