ថ្នាលឌីជីថល

ប.ទ.ក

ដើម្បីទទួលបានឱកាសល្អៗ និងព័ត៌មានថ្មីៗអំពីបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល សូមចូលក្នុងឆានែលបណ្តាញសង្គមរបស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍តាមមរយៈតំណភ្ជាប់

បណ្ដាញសង្គមឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី

ទាញយកម្មវិធី MPTC Speed Test

ទាញយកម្មវិធី MPTC Chat

ទាញយកម្មវិធី DCC

Digital Community of Cambodia