លេខរៀង ចំណងជើងអត្ថបទ កាលបរិច្ឆេទ ទាញយកឯកសារ
1 ច្បាប់ស្តីពី ទូរគមនាគមន៍ ថ្ងៃ អង្គារ ទី ០២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦
2 រដ្ឋធម្មនុញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្ងៃ សុក្រ ទី ២៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥
3 ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ថ្ងៃ សុក្រ ទី ២៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥
4 ច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ថ្ងៃ ពុធ ទី ២៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៥
5 ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ថ្ងៃ ព្រហស្បតី៏ ទី ២៣ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥
6 ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ថ្ងៃ សុក្រ ទី ២៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥
7 ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃ សុក្រ ទី ២៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥
8 ច្បាប់ស្តីពីស្តង់ដារនៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០០៧ ថ្ងៃ ពុធ ទី ០៤ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៧
9 ច្បាប់ស្តីពីសវនកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្ងៃ សុក្រ ទី ២៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥
10 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម ច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគ ថ្ងៃ សុក្រ ទី ២៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥
បណ្ណាល័យព័ត៌មាន
អំពីមន្ទីរខេត្តកោះកុង

ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

អំពីមន្ទីរខេត្តកណ្តាល

ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

អំពីមន្ទីរខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

អំពីមន្ទីរខេត្តកំពង់ធំ 

ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥