• ខ្មែរ
  • EN

សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការប្រលងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្ស និស្សិត និងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ក្រសួងយុត្តិធម៌ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨

សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការប្រលងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្ស និស្សិត និងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ក្រសួងយុត្តិធម៌ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨។ ទាញយកឯកសារ / Download document 

Related Post