ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

Ministry of Post and Telecommunications

បណ្ណាល័យរូបភាព

បណ្ណាល័យវីដេអូ

  • លេខកូដ *1200# ដំណោះស្រាយផ្តាច់សេវាកម្មទូរសព្ទបន្ថែមដែលមិនត្រូវការប្រើ

បណ្ដុំឯកសារ