• ខ្មែរ
  • EN

​សេចក្តីជូនដំណឹង​៖​ ​ស្តីពី​កម្មវិធី​អ្នក​ជំនាន់​ក្រោយ​ (​Next​G​e​n) ​សម្រាប់​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី​៦​៨​ ​ស្តីពី​វេទិកា​គោល​នយោបាយ​ (​I​CAN​N68 ​Policy​ ​Forum​) ​របស់​សាជីវកម្ម​ផ្តល់​-​ផ្ទេរ​ឈ្មោះ​និង​លេខ​ ​អាសយដ្ឋាន​អុី​ន​ធឺ​ណិ​ត​ (​Inter​net​ ​Corporation​ ​for​ ​Assign​e​d​ ​Name​ ​and​ ​Number​s – ​I​CAN​N)

​បេក្ខជន​ដែល​មានបំណង​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី​អ្នក​ជំនាន់​ក្រោយ​ (​Next​G​e​n) ​ខាងលើ​ ​ត្រូវ​បំពេញ​បែបបទ​សុំ​អាហារូបករណ៍​តាម​គេហទំព័រ​ដូច​ខាងក្រោម​ ឱ្យ​បាន​មុន​ថ្ងៃ​ទី​២​៤​ ​ខែ​មករា​ ​ឆ្នាំ​២​០​២​០​។

​តំណ​ភ្ជាប់​ស្តីពី​ការ​ចុះឈ្មោះ​ ​និង​លក្ខខណ្ឌ​ជ្រើសរើស​ ​h​t​t​p​://​go​.​i​can​n.or​g​/2​P​F​J​e​an​

Related Post