• ខ្មែរ
  • EN

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរការបើកប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត និងការផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តបន្ថែមជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការ និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា នៃក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍

Related Post