• ខ្មែរ
  • EN

ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ដោយប្រកាសឲ្យសិស្ស និស្សិតទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ទៅដាក់ពាក្យសុំប្រឡង ចូលបម្រើការងារនៅក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួង ស្ថាប័នរដ្ឋចំនួនប្រាំពីរស្ថានប័ន

Related Post