• ខ្មែរ
  • EN

#Save ទុក ដើម្បីប្រើប្រាស់ពេលត្រូវការ!

ខាងក្រោមនេះ គឺជាលេខកូដរួមចាំបាច់ និងព័ត៌មានសំខាន់ៗ សម្រាប់ជួយដល់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូរសព្ទប្រចាំថ្ងៃ ប្រកបដោយភាពងាយស្រួល និងឥតគិតថ្លៃ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអាចទាក់ទងមកកាន់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ តាមរយៈលេខទូរសព្ទ ១២៣ ឬ ១២០៤ សម្រាប់សេវាបម្រើអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរសព្ទគ្រប់ប្រព័ន្ធ។

សូមទាញយករូបភាពមានគុណភាពច្បាស់៖ https://t.me/mptcgovkh/3359

#លេខកូដរួម#CommonCode#MobileTips#MPTC#QoS

Related Post