• ខ្មែរ
  • EN

ប្រកាសលេខ ៤៩៨ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០៨ ឧសភា ២០១៨ រួមស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈដោយក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍

Related Document

ប្រកាសលេខ ១៥៥ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១៩ មិថុនា ២០០០ ស្តីពីការរៀបចំនិងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធនិងសេវាកម្ម អ៊ីនធឺណិត Internet និងប្រភេទសេវា VoIP នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ប្រកាសលេខ ២២៨ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៨ វិច្ឆិកា ២០០០ ស្តីពីការប្រព្រឹត្តទៅនៃមាត់ច្រកទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ

ប្រកាសលេខ ០៧២ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១៩ មីនា ២០០៨ ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងបរិក្ខាវិទ្យុគមនាគមន៍និងថ្លៃប្រើប្រាស់រលកអាកាសវិទ្យុ

ប្រកាសលេខ ២០៦ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០៥ តុលា ២០០៩ ស្តីពីការតភ្ជាប់បណ្តាញទូរគមនាគមន៍

ប្រកាសលេខ ២៣២ សហវ.បទ ចុះថ្ងៃទី ០៧ ធ្នូ ២០០៩ អន្តរក្រសួងស្តីពីការកំណត់ថ្លៃអប្បបរមានៃសេវាទូរសព្ទចល័តនិងអចល័តនិងថ្លៃតភ្ជាប់បណ្តាញ

ប្រកាសលេខ ១៥៣ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១២ សីហា ២០១០ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសេវាទូរសព្ទអចលឥតប្រើខ្សែ (Fixed Wireless Local Loop FWLL)

ប្រកាសលេខ ១៧២ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០១ តុលា ២០១០ ស្តីពីការធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចជូនមន្ទីរប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងសេវាអ៊ីនធឺណិតកាហ្វេនិងវិទ្យុគមនាគមន៍

ប្រកាសលេខ ២០៨ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៩ ធ្នូ ២០១០ ស្តីពីការទទួលស្គាល់យថាប្រភេទ (Type approval) លើបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍និងបរិក្ខារទូរគមនាគមន៍

ប្រកាសលេខ ១៦៧ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០៤ សីហា ២០១១ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការតភ្ជាប់បណ្តាញអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេស (DIX)

ប្រកាសលេខ ១២២ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០៧ មេសា ២០១៧ ស្តីពីលក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធីនៃការផ្តល់ ការកែប្រែ ការព្យួរ ការផ្ទេរ និងការដកហូតលិខិតអនុញ្ញាត វិញ្ញាបនបត្រ ឬអាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការទូរគមនាគមន៍