• ខ្មែរ
  • EN

ប្រកាសលេខ ២០៦ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០៥ តុលា ២០០៩ ស្តីពីការតភ្ជាប់បណ្តាញទូរគមនាគមន៍

Related Document

ប្រកាសលេខ ១៥៥ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១៩ មិថុនា ២០០០ ស្តីពីការរៀបចំនិងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធនិងសេវាកម្ម អ៊ីនធឺណិត Internet និងប្រភេទសេវា VoIP នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ប្រកាសលេខ ២២៨ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៨ វិច្ឆិកា ២០០០ ស្តីពីការប្រព្រឹត្តទៅនៃមាត់ច្រកទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ

ប្រកាសលេខ ០៧២ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១៩ មីនា ២០០៨ ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងបរិក្ខាវិទ្យុគមនាគមន៍និងថ្លៃប្រើប្រាស់រលកអាកាសវិទ្យុ

ប្រកាសលេខ ២៣២ សហវ.បទ ចុះថ្ងៃទី ០៧ ធ្នូ ២០០៩ អន្តរក្រសួងស្តីពីការកំណត់ថ្លៃអប្បបរមានៃសេវាទូរសព្ទចល័តនិងអចល័តនិងថ្លៃតភ្ជាប់បណ្តាញ

ប្រកាសលេខ ១៥៣ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១២ សីហា ២០១០ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសេវាទូរសព្ទអចលឥតប្រើខ្សែ (Fixed Wireless Local Loop FWLL)

ប្រកាសលេខ ១៧២ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០១ តុលា ២០១០ ស្តីពីការធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចជូនមន្ទីរប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងសេវាអ៊ីនធឺណិតកាហ្វេនិងវិទ្យុគមនាគមន៍

ប្រកាសលេខ ២០៨ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៩ ធ្នូ ២០១០ ស្តីពីការទទួលស្គាល់យថាប្រភេទ (Type approval) លើបរិក្ខារវិទ្យុគមនាគមន៍និងបរិក្ខារទូរគមនាគមន៍

ប្រកាសលេខ ១៦៧ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០៤ សីហា ២០១១ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការតភ្ជាប់បណ្តាញអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេស (DIX)

ប្រកាសលេខ ១២២ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០៧ មេសា ២០១៧ ស្តីពីលក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធីនៃការផ្តល់ ការកែប្រែ ការព្យួរ ការផ្ទេរ និងការដកហូតលិខិតអនុញ្ញាត វិញ្ញាបនបត្រ ឬអាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការទូរគមនាគមន៍

ប្រកាសលេខ ១៣៣ បទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៧ មេសា ២០១៧ ស្តីពីការតភ្ជាប់និងការផ្តល់ទិន្នន័យសេវាទូរគមនាគមន៍និងព័ត៌មានវិទ្យាពីប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍ និងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទូរគមនាគមន៍មកមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងទិន្នន័យសេវាទូរគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន