• ខ្មែរ
  • EN

ប្រកាសស្ដីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ឈ្មោះដែនជាតិនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត

ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៣៣២ សហវ.ប្រក.អទច ចុះថ្ងៃទី៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ ស្ដីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ឈ្មោះដែនជាតិនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត

Related Post