• ខ្មែរ
  • EN

ប្រកាសស្ដីពីការដកហូត International Access Codes (IAC) and International Signal Point Codes(ISPC)

ប្រកាសលេខ ០៧០ បទ.អ.ប.ទ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៧ ស្ដីពីការ ដកហូត International Access Codes (IAC) and International Signal Point Codes(ISPC) ០២-០៤-០៧

Related Post