• ខ្មែរ
  • EN

បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន

សេចក្ដីណែនាំលេខ ១៨១០ ប.ក.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ២១ វិច្ឆិកា ២០១៤ ស្ដីពីការស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណហ្វ្រេកង់ស៍

សេចក្តីណែនាំការអនុវត្តសារាចរណលេខ ០២ សរ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០២ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់សកម្មភាពលួចតម្លើងប្រព័ន្ធទូរសព្ទចេញចូលអន្តរជាតិ

សេចក្ដីណែនាំលេខ ១៧០៥ ប.ក.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ០៤ វិច្ឆិកា ២០១៥ ស្ដីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការចែកចាយនិងលក់ស៊ីមកាតទូរសព្ទចល័តដោយមិនយកអត្តសញ្ញាណនិងឯកសារគតិយុត្តសម្រាប់សម្គាល់អត្តសញ្ញាណផ្ទុយពីសរាចរអន្តរសួងលេខ០០១ សរ.ផម.បទ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២

សេចក្ដីណែនាំលេខ ០៣១២ ប.ក.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ១៨ កុម្ភៈ ២០១៦ ស្ដីពីការពង្រឹងគុណភាពសេវាទូរគមនាគមន៍និងការពង្រីកបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ដល់ទីជនបទនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សេចក្ដីណែនាំលេខ ០៣៤៤ ប.ក.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ២៩ កុម្ភៈ ២០១៦ ស្ដីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការចែកចាយនិងការលក់សេវាទូរគមនាគមន៍គ្រប់ប្រភេទដោយមិនយកអត្តសញ្ញាណបណ្ណនិងឯកសារសម្គាល់អត្តសញ្ញាណពីអ្នកជួលជាវផ្ទុយពីច្បាប់ស្ដីពីទូរគមនាគមន៍ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន

សេចក្តីណែនាំលេខ ១១១២ ន.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ២៩ កញ្ញា ២០១៦ ស្តីពីវិធានការលុបបំបាត់ស៊ីមកាតទូរសព្ទចល័តដែលគ្មានឯកសារគតិយុត្តសម្គាល់អត្តសញ្ញាណផ្ទុយនឹងសារាចរអន្តរក្រសួងលេខ០០១ សរ.មផ-បទ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២

សេចក្តីណែនាំលេខ ០៦០០ ន.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ០៦ មេសា ២០១៨ ស្តីពីការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងលើការសាងសង់ប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍គ្រប់ប្រភេទ នៅតាមភូមិសាស្រ្តរាជធានី/ខេត្ត

សេចក្តីណែនាំលេខ ១៥៦៩ ន.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ១៤ សីហា ២០១៨ ស្តីពីការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតការបើកអាជីវកម្មសាលបម្រើសេវាអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

សេចក្តីណែនាំលេខ ១៥៦៨ ន.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ១៤ សីហា ២០១៨ ស្តីពីការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតចុះឈ្មោះគេហទំព័រ .KH

សេចក្តីណែនាំលេខ ២២១១ ន.ទ.ក ចុះថ្ងៃទី ២០ វិច្ឆិកា ២០១៨ ស្តីពីការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់លេខទូរសព្ទនិងលេខទូរគមនាគមន៍