• ខ្មែរ
 • EN

ឱកាសការងារ
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ សូមជម្រាបជូនដល់សាធារណជន និងនិស្សិតជ្រាបថា ដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរ ក្នុងទិសដៅជំរុញការអភិវឌ្ឍ សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម ជាពិសេស ដើម្បីធានាឱ្យបានភាពជោគជ័យ នៃការអនុវត្តគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលឌីជីថលកម្ពុជា ក្រសួងត្រូវការជ្រើសរើសអ្នកជំនាញ សម្រាប់បម្រើការងារនៅទីស្ដីការក្រសួង តាមជំនាញ ដូចខាងក្រោម

ភារកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវសំខាន់ៗ

 • សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីតម្រូវការទិន្នន័យដើម្បីប្រើប្រាស់ឬចម្រាញ់ជាព័ត៌មានបម្រើឱ្យគោលបំណងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
 • រៀបចំកម្រងសំណួរនិងធ្វើការអង្កេតស្វែងរកគំហើញនៃទិន្នន័យ
 • កំណត់វិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រមូល ដំណើរការ និងសម្អាតទិន្នន័យដែលត្រូវការវិភាគ
 • អភិវឌ្ឍវិធីសាស្ត្រគណនា(Algorithm)និងរបៀបព្យាករទិន្នន័យដែលប្រមូលបាន
 • ប្រៀបធៀបវិធីសាស្ត្រគណនានិងរបៀបព្យាករផ្សេងៗគ្នា
 • វិភាគទិន្នន័យនិងរៀបចំព័ត៌មានក្នុងទម្រង់សាមញ្ញទូទៅនិងងាយស្រួលយល់លើប្រព័ន្ធនៃកម្មវិធីដែលកំពុងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ និងទិន្នន័យទទួលបានពីប្រភពផ្សេងៗ
 • វាយតម្លៃលើលទ្ធផលនៃការវិភាគទិន្នន័យ និងរុករកវិធីសាស្ត្រកែលម្អ
 • ធ្វើសមាហរណកម្មទិន្នន័យជាមួយប្រព័ន្ធឬថ្នាលឌីជីថលនានា
 • រៀបចំធ្វើការរក្សាទុកទិន្នន័យទៅតាមប្រភេទប្រកបដោយសុវត្ថិភាព
 • ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ ប្រព័ន្ធ ឬកម្មវិធី ក្នុងការបកស្រាយសំណុំទិន្នន័យ ដោយផ្តោតលើនិន្នាការ និងលំនាំដែលអាចវាយតម្លៃ វិភាគ និងព្យាករលើការងារដែលស្ថាប័នប្រគល់ជូន
 • សហការជាមួយក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធដើម្បី អនុវត្តការងារវិភាគព្យាករទិន្នន័យឱ្យបានជោគជ័យ និងចូលរួមរៀបចំគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូល ការគ្រប់គ្រង ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងការវិភាគព្យាករទិន្នន័យ
 • រាយការណ៍អំពីកំហុសបច្ចេកទេសនានាដូចជា ការសរសេរកូដ និងបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងទិន្នន័យផ្សេងទៀត
 • អនុវត្តការងារផ្សេងទៀតដែលអ្នកគ្រប់គ្រងប្រគល់ជូន។

គុណវុឌិ្ឍ

 • បេក្ខជនត្រូវមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឡើងទៅ ស្របតាមជំនាញជ្រើសរើស
 • មានបទពិសោធការងារយ៉ាងតិច ២ឆ្នាំ
 • មានចំណេះដឹងលើ Statistical analysis, Machine learning, Big Data និង Data Structure
 • មានបទពិសោធធ្វើការជាមួយ MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server ឬ Hive
 • មានបទពិសោធជាមួយ Programming Language ដូចជា R, Python, Java, C++ ឬ PHP
 • មានសមត្ថភាពអាចធ្វើ Data extract, Clean, Structure និង Visualize
 • មានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីវាយតម្លៃហានិភ័យដែលអាចកើតមាន។
ដាក់ពាក្យ

ភារកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវសំខាន់ៗ

 • សិក្សា រចនា អភិវឌ្ឍ និងគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍសុសវែរ ស្របតាមវដ្ដអភិវឌ្ឍសុសវែរទៅតាមឧត្តមានុវត្តន៍
 • ធ្វើតេស្តនិងវាយតម្លៃលើការអភិវឌ្ឍសុសវែរ
 • រៀបចំរក្សាទុកកូដរួម ដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់អភិវឌ្ឍសុសវែរផ្សេងៗ
 • រចនាកូដ​ឱ្យមានស្តង់ដាររួម ហើយអាចដំណើរការដោយរលូន
 • ផ្តល់គំនិតនិងយោបល់ ក៏ដូចជាផ្តួចផ្តើមអភិវឌ្ឍបន្តឬកែប្រែកម្មវិធីដែលមានស្រាប់ និងបង្កើតកម្មវិធីថ្មីៗ ដែលអាចជួយការងារឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាព
 • ដោះស្រាយបញ្ហា (Troubleshoot and Debug Applications) របស់កម្មវិធី
 • ធ្វើតេស្ត UI និងធានាប្រសិទ្ធភាពនៃប្រតិបត្តិការកម្មវិធីបង្កើតថ្មី
 • រៀបចំប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព (Encryption and security) នៅលើកម្មវិធី
 • រៀបចំនីតិវិធីធានាគុណភាពនៃការអភិវឌ្ឍសុសវែរ
 • សិក្សាស្រាវជ្រាវ និងវិភាគអំពីនីតិវិធីការងារបច្ចុប្បន្ន ជាមួយនឹងវឌ្ឍនភាពបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីផ្តល់នូវគំនិត ផ្តួចផ្តើមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានានា
 • រៀបចំឧបករណ៍ ប្រព័ន្ធ ឬកម្មវិធី សម្រាប់គាំទ្រដំណើការអភិវឌ្ឍសុសវែរ
 • ចូលរួមរៀបចំការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកប្រើប្រាស់ ឬគ្រូបង្គោល
 • សហការជាមួយក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីអនុវត្តការងារអភិវឌ្ឍសុសវែរឱ្យបានជោគជ័យ និងចូលរួមរៀបចំគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធ
 • អនុវត្តការងារផ្សេងទៀតដែលអ្នកគ្រប់គ្រងប្រគល់ជូន។

គុណវុឌិ្ឍ

 • បេក្ខជនត្រូវមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឡើងទៅ ដែលស្របតាមជំនាញជ្រើសរើស
 • មានបទពិសោធការងារអភិវឌ្ឍកម្មវិធីយ៉ាងតិច ២ឆ្នាំ
 • មានបទពិសោធធ្វើការជាមួយ MYSQL, SQL Server, PostgreSQL, SQLite, APIs and Back-end development
 • ចំណេះដឹងលើភាសាកូដ ឬ Scripts មួយចំនួនដូចជា HTML, JavaScript and CSS, Ruby, Python and PHP​​, Java, C#, .Net និងFlutter Framework
 • មានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីវាយតម្លៃហានិភ័យដែលអាចកើតមាន
 • មានចំណេះដឹងលើវិធីសាស្រ្តក្នុងការវិភាគ និងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធព័ត៌មាន
 • មានវិញ្ញាបនបត្រពាក់ព័ន្ធការអភិវឌ្ឍសុសវែរកាន់តែប្រសើរ។
ដាក់ពាក្យ

ភារកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវសំខាន់ៗ

 • រៀបចំនីតិវិធីក្នុងការកំណត់ស្តង់ដារសន្តិសុខសាយប័រ នៅក្នុងក្រសួង ស្ថាប័ន
 • ត្រួតពិនិត្យ និងរាយការណ៍ លើសកម្មភាពប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខសាយប័រ
 • វិភាគ គ្រប់គ្រង និងការពារពីការគំរាមកំហែងផ្សេងៗ ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាព ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ នៃប្រព័ន្ធសន្តិសុខសាយប័រ របស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ និងស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតដែលក្រសួងប្រគល់ជូន
 • សិក្សា និងផ្តល់យោបល់លើហានិភ័យនៃគម្រោងផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធបណ្តាញថ្មី កម្មវិធីថ្មី និងការគ្រប់គ្រង ក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យ​របស់អង្គភាពនីមួយៗ
 • សិក្សា ស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធសន្តិសុខសាយប័រ ឱ្យស្របតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែង និងស្តង់ដារ ព្រមទាំងតាមដានត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំចំពោះការអនុវត្តតាមស្តង់ដារសន្តិសុខសាយប័រ ដែលបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់
 • រៀបចំកម្មវិធីវាយប្រហារប្រព័ន្ធសន្តិសុខសាយប័រសាកល្បងផ្ទៃក្នុងជាដំណាក់កាល ប្រចាំត្រីមាស ឆមាស ឬពេលវេលាកំណត់ណាមួយ ដើម្បីស្វែងរកចំណុចខ្វះខាតនូវស្តង់ដារសន្តិសុខសាយប័រ របស់ស្ថាប័ន ហើយអភិវឌ្ឍចំណុចខ្វះខាតឱ្យកាន់តែមានសុវត្ថិភាព
 • សម្របសម្រួលក្នុងការរៀបចំឯកសារផ្សេងៗសម្រាប់រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ព្រមទាំងធ្វើជាគ្រូបង្គោលផ្ទៃក្នុងលើប្រធានបទ សន្តិសុខសាយប័រ
 • សហការជាមួយក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីអនុវត្តការងារសន្តិសុខសាយប័រ ឱ្យបានជោគជ័យ និងចូលរួមរៀបចំគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធ
 • អនុវត្តការងារផ្សេងទៀតដែលអ្នកគ្រប់គ្រងប្រគល់ជូន។

គុណវុឌិ្ឍ

 • បេក្ខជនត្រូវមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រព័ត៌មានវិទ្យា ឬសញ្ញាបត្រប្រហាក់ប្រហែល ឡើងទៅ
 • មានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានអំពីប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងការរៀបចំប្រព័ន្ធសន្តិសុខសាយប័រ
 • មានបទពិសោធពាក់ព័ន្ធការងារសន្តិសុខសាយប័រ យ៉ាងតិច២ឆ្នាំ
 • មានជំនាញវិភាគដោយប្រើប្រាស់ Cybersecurity Tools មួយចំនួនមានដូចជា Burp Suit, Bettercap, Acunetix, Nexus និង Kali Linux
 • មានចំណេះដឹងលើ Network, Application និង Mobile Security
 • មានចំណេះដឹងលើដំណើរការនៃការធ្វើសវនកម្មបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន និងការគ្រប់គ្រងលើអភិបាលកិច្ច (Governance) ការវិភាគហានិភ័យ និងការរៀបចំឯកសារអនុលោមភាព (Compliance)
 • មានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះទៅលើការប្រើប្រាស់ និងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការវីនដូរ (Windows) និងលីនុច (Linux)
 • មានវិញ្ញាបនបត្រពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខសាយប័រ កាន់តែប្រសើរ។
ដាក់ពាក្យ

ភារកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវសំខាន់ៗ

 • រៀបចំនីតិវិធីក្នុងការកំណត់ស្តង់ដារប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្លោដនៅក្នុងក្រសួង ស្ថាប័ន
 • សិក្សា និងធ្វើការកែប្រែ ឬកែលម្អប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក្លោដដែលមានស្រាប់ ដើម្បីឱ្យសមស្របតាមការស្តង់ដារបច្ចេកវិទ្យាជាតិ និងអន្តរជាតិ និងផែនការគោលនយោបាយរបស់ក្រសួង
 • អភិវឌ្ឍ និងរៀបចំដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកវិទ្យាក្លោដ ស្របតាមឧត្តមានុវត្តន៍
 • គ្រប់គ្រង ត្រួតពិនិត្យ និងរាយការណ៍ លើសកម្មភាពប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកវិទ្យាក្លោដ
 • រចនា អភិវឌ្ឍ និងដាក់ឱ្យដំណើរការនូវប្រព័ន្ធម៉ូឌុលក្លោដ ( Modular Cloud-based system)
 • ធានានូវដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃមុខងារផ្ទុកទិន្នន័យ មុខងារ Cloud-Computing និងមុខងារដំណើរការនៃបច្ចេកវិទ្យាក្លោដផ្សេងៗទៀត ស្របតាម​ស្តង់ដារបច្ចេកវិទ្យាជាតិ និងអន្តរជាតិ
 • ចូលរួមរៀបចំការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកជំនាញក្រសួងស្ថាប័ន
 • សហការជាមួយក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសផ្នែកសន្តិសុខសាយប័រ ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ វិភាគ និងដោះស្រាយភាពងាយរងគ្រោះលើផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្លោដ និងបញ្ហាក្នុងការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីក្នុងបណ្តាញក្លោដ
 • អនុវត្តការងារផ្សេងទៀតដែលអ្នកគ្រប់គ្រងប្រគល់ជូន។

គុណវុឌិ្ឍ

 • បេក្ខជនត្រូវមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រព័ត៌មានវិទ្យា ឬសញ្ញាបត្រប្រហាក់ប្រហែល ឡើងទៅ
 • មានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានអំពីប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក្លោដ
 • មានបទពិសោធពាក់ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក្លោដយ៉ាងតិច២ឆ្នាំ
 • មានចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធ Continuous integration (CI) and continuous delivery (CD) systems, SysOps, ជាដើម
 • មានវិញ្ញាបនបត្រពាក់ព័ន្ធ Azure, GCP (Google Cloud Platform) ឬ Amazon Web Services (AWS) កាន់តែប្រសើរ។
ដាក់ពាក្យ

ភារកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវសំខាន់ៗ

 • ត្រួតពិនិត្យ និងអនុវត្តការថែទាំបន្តនៅលើសេវូបករណ៍ (Server) និងឧបករណ៍បណ្តាញ
 • ផ្តល់ការគាំទ្រ និងឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហារបស់សេវូបករណ៍ (Server) និងបណ្តាញ
 • ការពារទិន្នន័យរបស់ក្រសួង ជាពិសេសការពារការឡើងកំដៅខ្លាំងនៃឧបករណ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ
 • វិនិច្ឆ័យផ្នែករឹង (Hardware diagnostics) និងជួសជុលផ្នែកដែលរងការខូចខាតឱ្យបានទាន់ពេលវេលា
 • ត្រួតពិនិត្យដំណើរការបណ្តាញទាំងអស់ ដើម្បីធានាបាននូវលំហូរទិន្នន័យដោយរលូន
 • សហការជាមួយក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធ លើសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិត សន្តិសុខសាយប័រ និងប្រសិទ្ធភាពនៃបណ្តាញ
 • ដំណើរការរៀបចំឯកសារ និងរក្សាទុកកំណត់ហេតុព្រឹត្តិការណ៍
 • ផ្តល់ការប្រឹក្សាលើការជ្រើសរើសឧបករណ៍មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យថ្មី
 • សហការជាមួយក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីអនុវត្តការងារមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យឱ្យបានជោគជ័យ និងចូលរួមរៀបចំគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធ
 • អនុវត្តការងារផ្សេងទៀតដែលអ្នកគ្រប់គ្រងប្រគល់ជូន។

គុណវុឌិ្ឍ

 • បេក្ខជនត្រូវមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រព័ត៌មានវិទ្យា ឬសញ្ញាបត្រប្រហាក់ប្រហែល ឡើងទៅ
 • មានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានអំពីមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ (Data Center)
 • មានបទពិសោធពាក់ព័ន្ធមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យយ៉ាងតិច២ឆ្នាំ
 • មានជំនាញវិភាគដោយប្រើប្រាស់ Cybersecurity Tools មួយចំនួនមានដូចជា Nexus និង Kali Linux
 • មានចំណេះដឹងស៊ីជម្រៅអំពីបរិស្ថាននៃមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ សេវូបករណ៍ និងឧបករណ៍បណ្តាញ
 • មានបទពិសោធក្នុងការដំឡើង ត្រួតពិនិត្យ និងថែទាំឧបករណ៍មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ
 • មានចំណេះដឹងលើ CompTIA ServerPlus, CompTIA Network ឬមានវិញ្ញាបនបត្រពាក់ព័ន្ធ CCNP កាន់តែប្រសើរ។
ដាក់ពាក្យ

ភារកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវសំខាន់ៗ

 • ជំរុញនិងផ្តល់ការគាំទ្រលើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបញ្ញាសិប្បនិម្មិត សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធឬថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលបម្រើសេវាសាធារណៈ របស់ក្រសួង និងស្ថាប័ន
 • ស្រាវជ្រាវវិធីសាស្ត្រប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរៀនតាមម៉ាស៊ីន និងវិភាគលើទិន្នន័យធំ​
 • អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធរៀនតាមម៉ាស៊ីន (Machine Learning) ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យធំ​ (Big-data) និងកម្មវិធីបញ្ញាសិប្បនិមិត្ត (AI) ដែលដំណើរការដោយស្វ័យប្រ
 • រៀបចំ និងគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ AI នានារបស់ក្រសួង និងស្ថាប័ន
 • បង្កើតគំរូ AI និងបណ្តុះបណ្តាលអ្នកពាក់ព័ន្ធអំពីអត្ថប្រយោជន៍ និងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ AI
 • អភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ការបញ្ចូលទិន្នន័យ ការប្រើប្រាស់ និងការបំប្លែងទិន្នន័យសម្រាប់បញ្ចូលទិន្នន័យរក្សាទុក
 • ចូលរួមរៀបចំការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកជំនាញក្រសួងស្ថាប័ន
 • សហការជាមួយក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីអនុវត្តការងារមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យឱ្យបានជោគជ័យ និងចូលរួមរៀបចំគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធ
 • អនុវត្តការងារផ្សេងទៀតដែលអ្នកគ្រប់គ្រងប្រគល់ជូន។

គុណវុឌិ្ឍ

 • បេក្ខជនត្រូវមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រព័ត៌មានវិទ្យា ឬសញ្ញាបត្រប្រហាក់ប្រហែល ឡើងទៅ
 • មានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានអំពីបញ្ញាសិប្បនិមិត្ត (AI)
 • មានបទពិសោធពាក់ព័ន្ធបញ្ញាសិប្បនិមិត្ត (AI) យ៉ាងតិច២ឆ្នាំ
 • មានជំនាញកម្រិតខ្ពស់ជាមួយនឹងការសរសេរកូដ Python, Java ឬ Golang
 • មានចំណេះដឹងទូលំទូលាយនៃក្របខណ្ឌ Machine Learning, Deep Learning, C++ & R ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទិន្នន័យ គំរូទិន្នន័យ និងនិម្មាបនកម្មសុសវែរ (Software Architecture)
 • មានចំណេះដឹងស៊ីជម្រៅផ្នែកគណិតវិទ្យា ស្ថិតិ និងក្បួនដោះស្រាយ (Algorithms)
ដាក់ពាក្យ

ភារកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវសំខាន់ៗ

 • ស្រាវជ្រាវ រចនា អភិវឌ្ឍ និងសាកល្បងបច្ចេកវិទ្យាប្លុកឆេន (Blockchain Technology) ជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការការងារ និងសេវាសាធារណៈនានារបស់ក្រសួង និងស្ថាប័ន
 • ផ្តួចផ្តើមគំនិត និងវាយតម្លៃកម្មវិធី និងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងបច្ចេកវិទ្យាប្លុកឆេន ហើយពិចារណារួមបញ្ចូលកម្មវិធី និងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដែលប្រើប្រាស់ប្លុកឆេនទាំងនោះជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការការងារ និងសេវាសាធារណៈនានារបស់ក្រសួង និងស្ថាប័ន
 • កំណត់តម្រូវការបច្ចេកវិទ្យាប្លុកឆេន និងមុខងារដែលរំពឹងទុក
 • សហការជាមួយក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធ អនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាគ្រីបតូ (Cryptology) ចុងក្រោយបង្អស់ ដើម្បីការពារទិន្នន័យប្រតិបត្តិការឌីជីថលប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិត និងការលួចយកព័ត៌មាន
 • ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងការធានាកម្មវិធីប្លុកឆេន ដោយការរួមបញ្ចូលឧបករណ៍ និងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ
 • ការចងក្រងឯកសារដំណើរការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាប្លុកឆេនស្របតាមការអនុវត្តល្អបំផុតក្នុងការការពារទិន្នន័យ
 • ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាប្លុកឆេនថ្មីៗ និងវិធីសាស្រ្ត Cryptography ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ​ដល់មន្ត្រី និងបុគ្គលិកក្នុងក្រសួង ស្ថាប័ន និងសាធារណជន
 • សហការជាមួយក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីអនុវត្តការងារមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យឱ្យបានជោគជ័យ និងចូលរួមរៀបចំគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធ
 • អនុវត្តការងារផ្សេងទៀតដែលអ្នកគ្រប់គ្រងប្រគល់ជូន។

គុណវុឌិ្ឍ

 • បេក្ខជនត្រូវមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រព័ត៌មានវិទ្យា ឬសញ្ញាបត្រប្រហាក់ប្រហែល ឡើងទៅ
 • មានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានអំពីបច្ចេកវិទ្យាប្លុកឆេន
 • មានបទពិសោធពាក់ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាប្លុកឆេន យ៉ាងតិច២ឆ្នាំ
 • មានជំនាញវិភាគដោយប្រើប្រាស់ C++, Java, និង Python ឬ GoLang, Rust និង Solidity
 • មានចំណេះដឹងលើវិធីសាស្ត្រ Cryptography ​និងពិធីសារប្លុកឆេន (blockchain protocols)
ដាក់ពាក្យ

ភារកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវសំខាន់ៗ

 • សហការរៀបចំ​គោលនយោបាយ ផែនការជាតិ ច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងវិសាលគមន៍ហ្វ្រេកង់ស៍វិទ្យុ និងផ្កាយរណប
 • រៀបចំនិងកំណត់ស្តង់ដារបច្ចេកទេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ ជាអាទិ៍បណ្តាញខ្សែកាប្លិ៍ ស្ថានីយ​បង្គោលអង់តែន និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍សម្រាប់ប្រើក្នុងអគារ (អាយ ប៊ី អេស)
 • រៀបចំយន្តការពិនិត្យនិងវាយតម្លៃស្តង់ដារបច្ចេកទេស ​និងកំណត់គោលការណ៍ក្នុងការរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់ ​ហេដ្ឋារចនា​សម្ព័ន្ធទូរគមនា​គមន៍
 • សហការជាមួយក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធធ្វើការវិភាគទិន្នន័យ និងផ្តល់យោបល់ផ្នែកបច្ចេកទេស ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម និងដើម្បីអាចលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាទូរគមនាគមន៍
 • សហការជាមួយក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ អភិវឌ្ឍ និងធ្វើនវានុវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍
 • ប្រមូល និងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់សេវាទូរគមនាគមន៍ ព្រមទាំងតាមដានការអនុវត្តស្តង់ដារ​បច្ចេកទេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍
 • សហការរៀបចំវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរំខានការទទួលស៊ីញ៉ាល់ហ្វ្រេកង់ស៍វិទ្យុទូទាំងប្រទេស
 • សិក្សា ស្រាវជ្រាវបច្ចេកទេសផ្កាយរណប ផ្តល់យោ​បល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍលើវិស័យផ្កាយរណប
 • អនុវត្តការងារផ្សេងទៀតដែលអ្នកគ្រប់គ្រងប្រគល់ជូន។

គុណវុឌិ្ឍ

 • បេក្ខជនត្រូវមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រព័ត៌មានវិទ្យា ឬសញ្ញាបត្រប្រហាក់ប្រហែល ឡើងទៅ
 • មានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍
 • មានបទពិសោធពាក់ព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ យ៉ាងតិច២ឆ្នាំ
 • មានចំណេះដឹងអំពីប្រព័ន្ធបណ្តាញជាច្រើនរួមមានខ្សែ ឥតខ្សែ បណ្តាញ LAN និង WAN ។
 • មានការយល់ដឹងល្អអំពីឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍ ដូចជា ខ្សែកាប្លិ៍អុបទិក ផ្កាយរណប Router និង Switch។
ដាក់ពាក្យ