ពិធីបើកជាផ្លូវការពិពណ៌បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិច  និងទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិលើកទីមួយ  រៀបចំឡើងដោយក្រសួងប្រៃសណីយ៍​  និងទូរគមនាគមន៍ កម្ពុជា   សហការជាមួយនិងសហព័ន្ធទំនាក់ទំនងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានកម្ពុជា  ថ្ងៃទី១៤ដល់១៦ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៤

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

  • វិធីប្រើប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មសម្រាប់បញ្ជាទិញឧបករណ៍តេស្តរហ័សអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ (Covid-19 Rapid Antigen Test )

  • វិធីប្រើឧបករណ៍តេស្តរហ័សអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩

  • Digital Parenting Tips