កិច្ច​ប្រជុំ​ស្តីពីផែនការ​អភិវឌ្ឍន៍​​វិស័យបច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន សម្រាប់ឆ្នាំ​២០១៥

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង