សិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្តីពីកាលានុវត្តភាព និងបញ្ហាប្រឈមនៃឌីជីថលឌីវីដិន(សុខដុមវូបនីយ­កម្ម ហ្វ្រេកង់ស៍៧០០ MHz)នៅកម្ពុជា ថ្ងៃទី២៧ខែមេសាឆ្នាំ២០១៥។

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

  • វិធីប្រើប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មសម្រាប់បញ្ជាទិញឧបករណ៍តេស្តរហ័សអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ (Covid-19 Rapid Antigen Test )

  • វិធីប្រើឧបករណ៍តេស្តរហ័សអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩

  • Digital Parenting Tips