ពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៥និងគម្រប់ខួប១៥០ឆ្នាំរបស់សហភាពទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី១៥ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៥

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង