ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការ សារ៉ាក់ ខាន់ បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការរៀបចំថវិកាកម្មវិធីឆ្នាំ២០១៦ របស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ 

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង