ឯកឧត្តម ខាយ ឃុនហេង រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណី និងទូរគមនាគមន៍ បើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើខ្លឹមសារសេចក្តីព្រាងផែនការសកម្មភាពអនុវត្តន៍គោលនយោបាយ អភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៥-២០២៥ នាថ្ងៃទី ០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង