ពិធីបើកកិច្ចប្រជុំបណ្តាញព័ត៌មានមជ្ឈមណ្ឌលរក្សាសន្តិភាពអាស៊ានលើកទី ៣ នាថ្ងៃទី០៧ តុលា ២០១៥ នៅរាជធានីភ្នំពេញ

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសម្របសម្រួលបញ្ជូនកងកម្លាំងទៅចូលរួមបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ បានអញ្ជើញជាអធិបតីពិធីបើកកិច្ចប្រជុំបណ្តាញព័ត៌មានមជ្ឈមណ្ឌលរក្សាសន្តិភាពអាស៊ានលើកទី៣ នាថ្ងៃទី០៧ តុលា ២០១៥ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង