ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនគមន៍ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រគល់ទទួលឧបករណ៍ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ FusionCloud Destop រវាងក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ និងក្រុមហ៊ុនហួវៃ (Huawei)។​

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង