កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើគម្រោងស្រាវជ្រាវដំណើរការភាសាក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ (NLP) នាសៀលថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាលប្រជុំតូច ទីស្ដីការក្រសួង

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង