លោកជំទាវ រស់ សូរក្ខា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីការទប់ស្កាត់យុទ្ធនាការស្លៀកពាក់ខ្មៅថ្ងៃច័ន្ទ

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង