ឯកឧត្ដម ឯក វណ្ណឌី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំពិនិត្យ និងពិភាក្សាការងារប្រៃសណីយ៍

នារសៀលថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តមឯក វណ្ណឌី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំពិនិត្យ និងពិភាក្សាការងារប្រៃសណីយ៍ក្រោមរបៀបវារៈដូចខាងក្រោម៖
១. សេចក្ដីព្រាងសារាចរណែនាំស្ដីពីប្រភេទបញ្ញើហាមឃាត់។
២.សេចក្ដីព្រាងលេខសំគាល់តំបន់ប្រៃសណីយ៍ (Post Code Directory)។
៣.រាយការណ៍ជូនអង្គប្រជុំអំពីការងារគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការអភិវឌ្ឍវិស័យប្រៃសណីយ៍ឆ្នាំ២០១៥-២០២០។
៤.ផ្សេងៗ។

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង